Cơ sở hạ tầng

Giấy

Giấy thải Bột giấy Ràng buộc Sấy khô Cuộn & tấm

Kho vệ sinh

Nguyên liệu thô Vật đúc Sấy khô Tráng men Bắn Đóng gói

Có một cuộc điều tra ?