ထုတ်ကုန်အားလုံး

ထုတ်ကုန်အားလုံး | TIEIC Ceramic
MOON DECOR - 3

နံမယ် : Moon Decor - 3

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
GOMED GOLD

နံမယ် : GONDED

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ခြော်သော
GOMED VERDE

နံမယ် : verde goded

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ခြော်သော
MERAKI BIANCO

နံမယ် : Meraki Bianco

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
MERAKI GRFITO

နံမယ် : Meraki Grfito

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
MERAKI NERO

နံမယ် : Meraki Neroero

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
MERAKI PEARL

နံမယ် : Meraki ပုလဲ

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
ELEMENT GRAFITO

နံမယ် : element grafito

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
ELEMENT NERO

နံမယ် : element nero

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
ICE RANI

နံမယ် : ရေခဲ Rani

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
TRAVERTINE BEIGE

နံမယ် : Bravertine Beige

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
WONDER ONYX GREY

နံမယ် : Onyx Grey

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ခြော်သော
STATURIO GOLD

နံမယ် : Staturio Gold

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
STATURIO GREY

နံမယ် : Staturio Grey

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
NUR

နံမယ် : နီဝက

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
STRIA LILAC

နံမယ် : stria lilac

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
STRIA PERLA

နံမယ် : Perla stria

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
ARABESCATO IHA

နံမယ် : အာရပ်

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
EMOERADORE CREMA

နံမယ် : emoeradore crema

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
FUSION SILVER

နံမယ် : fusion ငွေ

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
CRYSTAL AZUL

နံမယ် : Crystal Azul

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ခြော်သော
CRYSTAL BEIGE

နံမယ် : Crystal Beige

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ခြော်သော
CRYSTAL GREY

နံမယ် : Crystal Grey

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ခြော်သော
RIVERSIDE BIANCO

နံမယ် : Riverside Bianco

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
RIVERSIDE CREMA

နံမယ် : Riverside Crema

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
NERO MARQUINA

နံမယ် : Nero Marqka

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : တောက်ပသောတောက်ပမှု
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
SAHARA NOIR

နံမယ် : sahara noir

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : တောက်ပသောတောက်ပမှု
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
PORTORO SILVER

နံမယ် : POROROO ငွေ

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : တောက်ပသောတောက်ပမှု
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
SCOT AZUL

နံမယ် : scot Azul

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 60 CM 60 x 120 CM
30 x 60 CM
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : စကျင်ကေျာက်
MOON DECOR - 1

နံမယ် : Moon Decor - 1

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON DECOR - 2

နံမယ် : Moon Decor - 2

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON DECOR - 4

နံမယ် : Moon Decor - 4

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON DECOR - 5

နံမယ် : Moon Decor - 5

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON DECOR - 7

နံမယ် : Moon Decor - 7

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON DECOR - 8

နံမယ် : Moon Decor - 8

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON DECOR - 9

နံမယ် : Moon Decor - 9

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
BENTO AZUL

နံမယ် : bento azul

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
BENTO CREMA

နံမယ် : bento crema

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
BENTO GRAPHITE

နံမယ် : bento sapfite

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
BENTO MOCA

နံမယ် : bento moca

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : ကေျာက်အင်္ဂတေ
BAMBOO ONYX GREEN

နံမယ် : Bamboo Onyx Green

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
LAGOON ONYX

နံမယ် : ဂွန်း Onyx

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
RIVERSKY AZUL

နံမယ် : Riversky Azul

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
WAVE AQUA

နံမယ် : Wave Aqua

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
AMOUR MAX

နံမယ် : max max

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
CALA HONOLULU

နံမယ် : Cala Honolulu

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
CALA MIXTURA

နံမယ် : Cala Mixtura

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
PISTACHIO ONYX

နံမယ် : Pistachio Onyx

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
RAPHAEL GREEN

နံမယ် : Raphael Green

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
HELIX NEBULA

နံမယ် : helix nebula

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
SAHARA NEBULA

နံမယ် : Sahara nebula

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
STINGRAY NEBULA

နံမယ် : stingray nebula

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON ALFONSO

နံမယ် : Moon Alfonso

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON ANTHRACITE

နံမယ် : လ anthracite

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON AQUA

နံမယ် : Moun Aqua

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON BIANCO

နံမယ် : Moon Bianco

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON CREMA

နံမယ် : Moon Crema

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
MOON WINE

နံမယ် : လဝိုင်

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 60 x 120 CM
30 x 60 စင်တီမီတာ
မျက်နှာပြင် : သစ်သားပန်းပေြာက်
အသွင်အပြင် : အထူးအရောင်
LINER-AZUL

နံမယ် : Liner-azul

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 4 x 12 လက်မ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
LINER-BEIGE

နံမယ် : Liner-Weige

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 4 x 12 လက်မ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
LINER-GRIS

နံမယ် : Liner-GRIS

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 4 x 12 လက်မ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
LINER-ROSA

နံမယ် : Liner-Rosa

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 4 x 12 လက်မ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
LINER-VERDE

နံမယ် : Liner-Verde

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 4 x 12 လက်မ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-BEIGE

နံမယ် : Oslo-Beige

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-BRONZE

နံမယ် : Oslo-Bronze

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-CHARCOAL

နံမယ် : Oslo-charcoal

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-CYAN

နံမယ် : Oslo-Cyan

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-GRAY

နံမယ် : Oslo-Grey

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-FORESTA

နံမယ် : Oslo-Foresta

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-KHAKHI

နံမယ် : Oslo-Khakhi

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-VENGE

နံမယ် : Oslo-vengeb

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
OSLO-WHITE

နံမယ် : Oslo-White

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
CANDY-AQUA

နံမယ် : Candy-Aqua

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
CANDY-CREMA

နံမယ် : Candy-crema

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
CANDY-KHAKHI

နံမယ် : Candy-Khakhi

ပုံနှိပ်စာ : ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံ
အရွယ် : 200 x 200 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် : ပွတ်ပေျာကောင်းသော
အသွင်အပြင် : ဆင်ကိုထောက်
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရှိသည် ?